18 Ağustos 2018 Cumartesi

LMD Tüzüğü

04 Nisan 2012, 19:33
 LOZAN MÜBADİLLERİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ 

Derneğin adı,merkezi ve çalışma merkezi 

Madde 1 

Derneğin Adı: Derneğin adı “LOZAN MÜBADİLLERİ DERNEĞİ” dir. Bu ana tüzükte kısaca “dernek” olarak anılacaktır. 

Dernek Merkezi: Derneğin merkezi İstanbul’dur. 

Çalışma Yeri: Göztepe, Hamam Sk. No:8/9 Kadıköy - İstanbul adresindedir. (yönetim kurulu merkez dahilinde adres değişikliği yapmaya yetkilidir.) Yurt içinde ve dışında şubeler kurulabilir. 


Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri 

Madde 2 

A- Derneğin Amacı: Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Yunan hükümeti arasında 30. Ocak. 1923 tarihinde Lozan şehrinde imzalanan “Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi” kapsamına giren mübadillerin; 

a- Kültür, sanat, folklorik değerlerini, korumak, yaşatmak, 
b- Yakın tarihimizi ve mübadeleyi bilimsel olarak araştırmak, belgelemek, 
c- Mübadillerin geride bıraktıkları insanlık mirası olan kültür varlıklarının korunması için çaba göstermek, 
d- Türkiye ve Yunanistan halkları arasındaki dostluk, sevgi ve işbirliğini geliştirmek ve barış kültürünün yerleşmesi için çaba göstermek, 
e- Mübadiller ve sonraki kuşaklar arasındaki sosyal ve kültürel dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamaktır. 

B- Bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri : 
a- Mübadele ve yakın tarihimizle ilgili bilimsel çalışmalar yapar. Üniversitelerin ilgili bölümleri ile uzman kişi ve kurumlarla işbirliği içinde sözlü tarih, müzik, folklorik derleme çalışmaları yapar veya yaptırır. 
b- Mübadillerin geride bıraktıkları kültür varlıklarının, tarihi eserlerin envanterini yaparak, bunların korunması, onarım ve bakımının sağlanması için her iki ulusun ve uluslararası kültür ve diğer kurumların duyarlı olmasını sağlayacak çalışmalar yapar. Bu konuda üniversitelerin ilgili bölümleri, UNESCO, Avrupa Birliğinin ilgili birimleri, Kültür Bakanlığı ile diğer uzman kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapar. 
c- Mübadiller arasında sevgi ve dostluk bağlarını kuvvetlendirmek için geziler düzenler, mübadellerin geldikleri yerleşim yerleri ile göç ettikleri yerleşim yerlerinin kardeş yerleşim yerleri olması için çaba sarf eder. Bu tür çalışmalar için yerel yönetimlerle işbirliği yapar. 
d- Türkiye , Yunanistan, Akdeniz ve Balkan ülkeleri halkları arasında dostluk, sevgi ve işbirliği duygularını geliştirecek kültür, sanat, spor ve turizm etkinlikleri düzenler. Eğitim –öğretimin ve müzelerin karşılıklı düşmanlık doğuracak öğelerden arındırılması için çalışır. Bu amaç doğrultusunda faaliyet gösteren yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla yasaların izni doğrultusunda işbirliği yapar. 
e- Kültürel ve tarihi değeri olan her türlü belge, evrak, fotoğraf, film, afiş, kitap, günce, giyim eşyası ve her türlü anı eşyalarının derlenmesi, arşivlenmesi, korunması ve araştırmacıların kullanımına sunulması için çalışmalar yapar ve bu değerlerin ileriki kuşaklara aktarılması için müze açar. 
f- Mübadele ve yakın tarihimizle ilgili araştırmalar, yararlı çalışmalar yapan, barış kültürünün gelişmesine katkıda bulunan kişi ve kurumlara teşvik ödülleri verir. 
g- Derneğin uzmanlık alanına giren konularda seminer, konferans, panel, sempozyum ve kollokyumlar, yarışmalar, konserler ve festivaller düzenler, kurslar açar. 
h- Üyelerin yararlanması için kitaplık, lokaller, bakım, dinlenme evleri ve huzur evleri açar. 
i- Dernek amaçları doğrultusunda kitap, broşür, yıllık, dergi, bülten, takvim ve bunun gibi matbu belgeleri yayınlar. Kaset, CD-Rom, dökümanter fim, radyo ve TV programları ve bunun gibi materyalleri hazırlar veya hazırlatır. Bu alanlarda danışmanlık hizmeti verir. 
j- Dernek amaçlarına uygun ve hizmet vermek amacıyla ihtisas komisyonları kurar, bilimsel ve kültürel danışma kurulları oluşturur. 
k- Tüm bu alanlarda benzeri yerli ve uluslararası kuruluşlarla yasaların izni doğrultusunda işbirliği yapar. 
l- Dernek yurt içinde gerekli gördüğü yerlerde şubeler açabilir. 
m- Lozan Mübadilleri Vakfı ile dernek amaçları doğrultusunda iş birliği yapar. 


Derneğin kurucuları 

Madde 3 

Kuru üyelerin adı soyadı, mesleği, uyrukları ve adresleri aşağıda gösterilmiştir. 

SIRA ADI SOYADI NO 1 Gürdal Koç 2 Aslı Görk 3 Fitnat Fatma Sönmez 4 Can Sinan Tulpar 5 Fatma Tunçdoğan 6 Civan Argönül 7 Binnur Özgü 


Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma şartları 

Madde 4 

Derneğe üye olabilmek için; 

a- Medeni haklara sahip olmak 
b- Derneğin amaçlarını benimseyerek kabul eden, 1. Kuşak mübadiller yani Lozan nüfus mübadelesi sözleşmesinden önce doğmuş olanlar ve mübadele kapsamında göç edenler ile mübadil çocuğu, torunu veya onların eşleri asil üye olurlar. 
c- Mübadele ile ilişkisi olmasa da derneğe hizmet etmiş ya da derneğin amaçlarını benimsemiş kimseler de Yönetim kurulu kararı ile derneğe fahri üye olarak kabul edilebilirler. 
d- İki dernek üyesi tarafından önerilmek. 

Dernek üyeliğine yapılan başvurular ilk yönetim kurulu toplantısında ele alınır ve sonucu ilgiliye tebliğ edilir. 

Üyelikten çıkma ve çıkarılma şartları; 

a- Dernek üyeliğinden her zaman çıkmak mümkün olup, bu isteğin yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi gerekir. 
b- Üyelikten çıkarılma hali; Bir üyenin, dernek amaçlarına ve çıkarlarına aykırı hareket etmesi, sosyal hayatının dernek itibarını zedeler hale gelmesi, dernek faaliyetlerini ve üyelerini kamu oyu önünde küçük düşürücü ve itibarını zedeleyici faaliyetlerde bulunmak gibi durumlarda yönetim kurulu, disiplin kurulunu görevlendirir ve disiplin kurulunun hazırlayacağı rapora göre karar verir. Genel merkez ve şubeler yönetim , denetleme ve disiplin kurulu üyelerinin üyelikten çıkarılmayı gerektirir fiil ve hareketlerinin belirlenmesi halinde durumları yönetim kurulunca disiplin kuruluna bildirilir. Disiplin kurulunca yapılacak soruşturma sonucu hazırlanan raporu yönetim kuruluna sunar ve yönetim kurulunca gereken karar verilir. 


Seçme ve seçilme yöntemi 

Madde 5 

Dernek üyeleri genel kurulda seçme ve seçilme hakkına sahiptirler. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. 

Dernek organları 

Madde 6 

a- Genel kurul 
b- Yönetim kurulu 
c- Denetim kurulu 
d- Disiplin kurulu 


Genel kurulun oluşumu 

Madde 7 

a- Yönetim kurulu 
b- Denetim kurulu 
c- Disiplin kurulu 
d- Genel merkeze kayıtlı üyeler 
e- Şube yönetim kurulları 

Genel kurulu oluşturur. 

Genel kurul toplantıları ve seçimleri iki yılda bir Ocak ayı içinde yapılır. Yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde yada dernek üyelerinin üçte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu üç ay içinde genel kurulu toplantıya çağırmaya mecburdur. 

Çağrı usulü 

Madde 8 

Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini hazırlar. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede yayınlanarak duyurulur. Aynı ilanda, çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının da duyurusu yapılır. 
İki toplantı arasındaki zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, yer, zaman ve toplantı gündemi toplantı günün den en az 15 gün önce mahallin en büyük mahalli amirliğine yazı ile bildirilir. 
Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum nedenleri ile birlikte toplantı ilanının yapıldığı gazeteye bir ilan verilerek duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç üç ay içinde yapılması gerekir. Bu toplantının yapılmasındaki prosedür, ilk paragraftaki ile aynıdır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 


Toplantının yeri ve yapılış yöntemi 

Madde 9 

Genel kurul toplantıları Dernek genel merkezinin bulunduğu ilden başka bir yerde yapılamaz. Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye sayısının iki katından az olamaz. Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca hazırlanacak listede adlarını karşılığını imzalarlar. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı ya da görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Hükümet komiserinin gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri sayıda sekreter seçilir. Toplantı yönetimi genel kurul başkanına aittir. Sekreter toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Genel kurul kararları çoğunluk oyuyla ve açık oyla alınır. Eşitlik durumunda başkanın iltihak ettiği taraf çoğunluk kazanmış sayılır. 


Genel kurulun görev ve yetkileri 

Madde 10 

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 

Dernek organlarının seçilmesi. 
Dernek tüzüğünün değiştirilmesi. 
Dernek şubelerinin açılmasının kararlaştırması ve şube kurucularına yetki verilmesi. 
Yönetim ve Denetim kurullarının raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibra edilmesi. 
Yönetim kurulunun hazırladığı bütçenin görüşülüp kabul edilmesi. 
Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması ya da mevcut taşınmazların satılması ya da idare şekli konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi. 
Derneğin federasyon ya da bir üst kurula katılması. 
Derneğin feshedilmesi. 
Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması gerektiği belirtilen diğer görevler. 


Genel kurul toplantısında görüşülecek konular. 

Madde 11 

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde olan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin onda ikisi tarafında görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur. 


Yönetim kurulunun oluşturulması ve çalışması 

Madde 12 

Genel kurul, iki yıl için beş kişilik asil üye ile beş kişilik yedek üyeyi seçerek, yönetim kurulunu oluşturur. Yönetim kurulu asil üyeler içinden, tek dereceli bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir mali sekreter seçer. Asil üyeliklerden boşalan yerlere yedekler arasından oy alma sırasına göre atama yapılır. 
Yönetim kurulu en az iki ayda bir ya da yönetim kurulu üyelerinden üçünün yazılı isteği ile her zaman toplanır. 
Mazeret belirtmeksizin üst üste üç kere toplantıya gelmeyen üye istifa etmiş sayılır. 
Yönetim kurulu çoğunlukla karar alır ve oylamalar açık olarak yapılır. Eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf oyu ile karar alınır. 


Yönetim kurulunun görevleri 

Madde 13 

Yönetim kurulunun görevleri aşağıdaki gibidir. 

a- Derneği temsil etmek ya da bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek. 
b- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak. 
c- Dernek tüzüğünün ve mevzuatın verdiği diğer işleri yapmak. 
d- Türk vatandaşı olmayanların derneğe kabulü halinde, bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek. 
e- Dernek gelirini bütçe dairesinde mahalline sarf ve Dernek para ve mallarının hüsnü muhafaza ve idaresini sağlamak. 
f- Bütçe ile kabul edilen kadrolara memur tayin etmek. 
g- Derneğe ait kayıt ve defterleri tutmak ve korumak. 
h- Derneğin icra organı olarak iş programı ve ana tüzük hükümleri çerçevesinde derneğe ait bütün işleri yapmak ve yaptırtmak. 
i- Üyelerin sosyal yaşantıları ile ilgilenip kamplar, lokaller, huzur evleri, müze, eğlence mahalleri tesis etmek, kültürel amaçlı yurt içi ve yurt dışı geziler tertiplemek, bunların işlemesini ve işletilmesini sağlamak. 
j- Tüzüğün emrettiği müddetler içinde şube kongrelerinin yapılmasını sağlayıcı önlemler almak, gerekli gördüğü hallerde kongreleri izlemek üzere gözlemci göndermek. 


Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri. 

Madde 14 

Genel başkan; 

Genel başkan, derneği temsil, gündemi ihzar, toplantıları idare, toplantı günlerini tayin, sarf evrakını mali sekreterle birlikte imza, genel kurul toplantısını açma ve yoklama yapma yetkisine haizdir. 

Genel başkan yardımcısı; 

Başkanın yokluğunda genel başkanın görev ve yetkisine sahiptir. Genel başkanın ayrılması halinde ilk genel kurula kadar genel başkanlık görevini üstlenir ve devam ettirir. 


Genel sekreter; 

Derneğe ait muamelatı yapar , evrak ve defterlerin tanzim, muhafaza, yönetim kararını zapt ve genel başkanın verdiği yetki oranında dernek adına yapılan yazışmaları imzalar. 


Mali sekreter; 

Dernek hesaplarını tutar, dernek üye aidatı, teberruları, diğer hasılatı toplar ve milli bankalarda muhafaza eder. Sarf evrakını tanzim ve genel başkanla birlikte imzalayacağı belgelerle, bankadan gerektiği kadar çekip, harcamayı bütçeye göre idare eder. Dernek varidatının tahsilatını temin ve aidatını zamanında ödemeyen üyeleri yönetim kuruluna bildirir. Başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve mali sekreterlerden ikisinin müşterek imzası ile bankadan para çekilir. 


Denetleme kurulu oluşturulması ve görevleri (Derneğin iç denetimi) 

Madde 15 

İki senede bir genel kurulca seçilecek üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Derneğin iç denetimi, dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre yapılır. Ancak, dernek tüzüğünde “dernek tüzüğüne göre” hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte, yeterli açıklık bulunmayan durumlarda, bu eksikliği tamamlamak, dernek işlemlerine yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek yada ayrı ayrı birim metinler hazırlanıp genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir. 

Dernek muamelat, yazışma ve hesaplarını en az ikisi bir arada tetkik eder. Genel kurul toplantısından en az 15 gün evvel umumi bir teftiş yaparak hazırlayacakları raporu genel kurula sunar. Genel merkez denetçileri gerektiğinde şubelerin gelir, gider ve muamelatını kontrol eder. 

Denetleme kurulu altı ayı geçmeyen aralıklarla denetleme yapar ve denetleme sonucunu bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. 


Disiplin kurulu 

Madde 16 

Disiplin kurulu, dernek üyeleri hakkında yapılacak şikayetleri inceleyip karara bağlamak üzere genel kurulca üç asil, üç yedek üye olarak seçilirler. 

Disiplin kurulu üyeler hakkında; 

a- İhtar, 
b- Tevbih cezası verebilir, 
c- 4. maddede belirtilen sebepler gerçekleştiğinde üyenin dernekten ihracı ile ilgili belgeleri yazılı görüşü ile birlikte yönetim kuruluna bildirir. 


Kollar 

Madde 17 

Dernekte kollar da kurulabilir. Ancak bu kollara genel kurul ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. 


Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi 

Madde 18 

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetim kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri gösterir liste dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. 


Madde 19 

Ana tüzük, kayıtlı üyelerden en az 1/3 ünün ya da yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca değiştirilebilir. 


Derneğin gelir kaynakları 

Madde 20 

Derneğin gelir kaynakları şunlardır, 

a- Derneğin tesisi sırasında yapılacak teberrular, 
b- Derneğe girerken ödenecek giriş ücreti yıllık olarak ( 24,000,000 TL) dir. Bu miktar her yıl İTO tüketici endeksi dikkate alınarak yeniden belirlenir. Teberruda bulunabilir. 
c- Derneğin üyelik aidatı, yıllık olarak ( 36,000,000 TL) dir. Bu miktar her yıl İTO tüketici endeksi dikkate alınarak yeniden belirlenir.Üye bu miktarı aylık ya da yıllık olarak ödeyebilir. 
d- Her türlü bağışlar kabul edilir. 
e- Dernekçe düzenlenecek piyango, yurt içi ve yurt dışı geziler, lokal hasılatı, dernek yararına düzenlenen geceler hasılatı ile diğer çeşitli faaliyetlerden sağlanacak gelirler. 
f- Menkul ve gayri menkul mallardan elde edilecek gelirler. 
g- 2908 sayılı kanunla belirlenen müsaadesi alınan tesislerden ve işletmesinden doğacak gelirler. 
h- Dernekler yasasına göre kurulmuş feshi ve infisahı halinde menkul ve gayri menkulleri ve nakitleri genel merkeze devredilenlerden ve şubelerin feshi halinde nakit ve demirbaşların genel merkeze devri dolayısı ile elde edilecek gelirler. 


Dernek, dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden yardım alabilmek için önce İçişleri Bakanlığı’nın iznini almalıdır. Dernek, Siyasi Partilerden ve Sendikalardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez. 


Derneğin gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Alındı belgesinde, ödeme miktarı ve bağışta bulunanın adı soyadı ve imzası yer alır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen ve daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. 

Maliye Bakanlığı’nca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesi kullanılamaz. Bağış ve aidat toplayacak kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirler ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. 


Madde 21 

Derneği, resmi dairelerde temsil etme yetkisi genel başkana aittir. Bu yetki geçerli bir mazereti olması durumunda genel başkan yardımcısına devredilebilinir. 

Dernek gelirleri, dernekler kanunu gereğince düzenlenen alındı belgesi ile toplanır ve giderler dernek ana tüzüğünde gösterildiği şekilde harcama belgesi ile yapılır. 


Şubelerin kuruluşu 

Madde 22 

a- Dernek ana tüzüğünün 2. maddesine göre merkez yönetim kurulu kararı ile yetkili kılınan en az beş kişi şubenin açılacağı yerin mülki amirliğine yazılı olarak başvuruda bulunur. Kurucuların adı soyadı, doğum yeri ve tarihi, mesleği ve ikametgahlarını gösterir bir liste ile şubenin adresini ve ikişer kopya dernek tüzüğü ve yetki belgesi başvuruya eklenir. 
b- Şube kurucularının şubenin açılacağı bölgede en az altı aydır ikamet ediyor alması gerekir. 


Şubelerin organları 

Madde 23 

a- Genel kurul 
b- Yönetim kurulu 
c- Denetleme kurulu 


Şube genel kurulu, iki yıl için beş kişilik asil üye ile beş kişilik yedek üyeyi seçerek, şube yönetim kurulunu oluşturur. Şube yönetim kurulu asil üyeler içinden, tek dereceli bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir mali sekreter seçer. Asil üyeliklerden boşalan yerlere yedekler arasından oy alma sırasına göre atama yapılır. Şube denetleme kurulu şube genel kurulunda seçilecek üç asil, üç yedek üyeden oluşur. 

Şube organları bu tüzükte yazılı aynı isimde organların çalışma usullerine göre görev yapar ve aynı yetkilere sahip olur. 

Şubelerin aldıkları üye aidatı, giriş ücreti, teberrular ve sair bilumum hasılattan şube masrafları düşüldükten sonra kalan kısım, tahsilatı takip eden ay içinde genel merkeze gönderilir. Şubelerin giriş ücreti ve aidat düzeni madde 21 de belirtildiği şekildedir. 


Şube genel kurulları bu tüzükte belirlenen esaslar dahilinde toplanır. Ancak; 

a- Şube genel kurul toplantılarına ilişkin yapılacak ilan gazete yerine mahalli imkan ve vasıtalardan yararlanmak sureti ile yapılabilir. 
b- Şube genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantı günlerini genel merkez yönetim kurulu belirler. 
c- Şube genel kurul olağan toplantıları, merkez genel kurul toplantısından 15 gün evvel bitirilmek zorundadır. 


Kapatılan şubelerin mameleki genel merkeze intikal eder. 

Madde 24 

Derneğe yapılan teberrular, teberruda bulunan kişinin arzusuna göre yada derneğin amaçlarına uymayan işlerde kullanılamaz. 

Derneğin mal ve paralarının sarf ve muhafazasından yönetim kurulu müştereken sorumludur. Dernek mal ve paraları milli bankalar dışında hakiki ve hükmi şahıslara tevdi olunamaz. 


Dernekçe tutulacak defterler 

Madde 25 

a- Üye kayıt defteri: derneğe üye olanların kimlik bilgileri ve giriş tarihleri bu deftere yazılır. 
b- Karar defteri: Yönetim kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararları tüm üyeler imzalar. 
c- Gelir – Gider defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları yerler ve harcanan paraların da verildikleri yerler, açık ve düzenli bir şekilde gösterilir. 
d- Bilanço hesabı cari defteri: Bütçe kesin hesabı ve bilanço bu defterde gösterilir. 
e- Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir. 
f- Gelen ve giden evrak defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydolur. 


Bu esas defterlerde yapılacak talimatnameye göre tutulması gerekecek diğer defterler yönetim kurulunun nezareti altında tutulur ve muhafaza edilir. 


Derneğin feshi 

Madde 26 

Derneğin feshi dernekler kanununun 49. maddesi hükümlerine göre yapılır. Derneğim tüm olarak feshine karar verile bilmesi için genel merkezde kayıtlı üyelerle genel kurula katılma hakkı olan şube yönetim kurullarının 2/3 ünün fesih toplantısına katılımı şarttır. Şubelerin fesih kararı alabilmesi için genel merkezin yazılı iznini alması şarttır. 

Fesih kararının alınması için yapılan bu toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ya da herhangi bir nedenle ertelenirse, bir sonraki toplantıda nisaba bakılmaksızın toplantıda hazır bulunanlarla iktifa edilir. 


Madde 27 

Derneğin feshine karar verilmesi halinde mevcut menkul ve gayri menkulleri LOZAN MÜBADİLLERİ VAKFINA, vakfın mevcut olmaması halinde konu ile ilgili diğer enstitü, vakıf ve derneklere devredilir. 


İnfisah 

Madde 28 

Dernek tüm olarak acze düştüğünde veya yönetim kurulunun tüzük gereği oluşturulmasına imkan kalmadığı veyahut dernekler kanunun 23. maddesinde yeter sayının bulunmaması nedeni ile üst üste iki olağan genel kurulu yapamadığı halde infisah eder. İnfisah halinin tesbit dernek genel merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkiye amirinin kararı ile olur. 

Madde 29 

Bu tüzükte yer almamış olan konular hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır. 2908 sayılı dernekler kanununda yasaklanan cezai hükümler de dikkate alınarak hareket edilir. Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda, dernekler kanunu, bu kanunda da hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunu Medenisinin hükümleri uygulanır.

GAZETE MANŞETLERİ

EN ÇOK OKUNANLAR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

EN ÇOK YORUMLANANLAR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SENDE YAZ

Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

ARŞİV

Yandex.Metrica

Instagram